Sejladsreglement for J70

Formål

Formålet med sejlads i K.A.S.s J/70 er at K.A.S.s medlemmer kan dygtiggøre sig i, og deltage i, kapsejlads i en moderne kølbåd, samt at styrke sammenhold og aktiviteter på tværs af aldersgrupper i K.A.S. Samtidig skal J/70, sammen med klubbens øvrige tilbud, medvirke til at styrke kapsejladskulturen i K.A.S.

1. Bådens anvendelse

Båden må kun anvendes til kapsejladstræning og kapsejlads, samt aktiviteter forbundet hermed.

1.1. Båden må kun sejles i dagslys. Dette gælder også distancekapsejladser, uanset varigheden af kapsejladsens længde i øvrigt.

1.2. Ved træning i båden må der kun sejles inden for et sejladsområde i Svanemøllebugten, som begrænses mod nord af breddeparallellen igennem Skovshoved Havn og mod øst af meridianen igennem Stubbens østligste punkt.

1.3. Manglende overholdelse af nærværende regler vil medføre påtale og i grovere tilfælde udelukkelse fra sejlads i en periode nærmere bestemt af bestyrelsen. Grov uagtsomhed eller tilsidesættelse af godt sømandskab kan medføre erstatningsansvar.

2. Personer der kan sejle bådene

Alle der sejler i K.A.S.s J/70 skal være medlem af K.A.S. Sejlklubbens sportsbåde kan sejles af skippere og gaster, efter betaling af tilmelding og godkendelse som skipper eller gast J/70’ere Se Clearingsprocedure.

3. Sådan kommer du ud at sejle

For at kunne booke båden indbetales et årligt tilmeldingsgebyr, som giver adgang til at booke sejltider ad hoc eller for en sæson af gangen (forår og/eller efterår). Tilmeldingsgebyret samt priser for sæson- og ad hoc booking fastsættes en gang årligt af J/70 styregrup- pen og vil fremgå af klubbens hjemmeside.

3.1. Sæsonbooking

Året er inddelt i to sæsoner - forår fra april til juni og efterår fra august til oktober. Ved sæsonbooking betales for en fast sejltid i den pågældende sæson. J/70 styregruppen annoncerer når der åbnes for sæsonbookinger, og det er efterfølgende muligt at lave en forespørgsel på booking af en fast ugentlig sejltid. Betaling for sæsonbooking finder sted ved sæsonstart og er en forudsætning for tildeling af sejltiden. Den endelige inddeling af hold og tildeling af tider foretages endegyldigt af J/70 styregruppen. Ved enslydende ønske om fast sejltid fra flere hold, tildeles sejltid ved lodtrækning blandt de hold, der har indgivet ønske om sejltiden indenfor tilmeldingsfristen. Lodtrækningen foregår i klubben umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb (dato annonceres på klubbens hjemmeside), og lodtrækningen kan overværes af klubbens medlemmer.

3.2. Ad hoc booking

Hvis ikke en fast ugentlig sejltid ønskes, er det muligt at fortage ad hoc bookinger i de tidsrum, hvor der ikke er faste bookinger. Ad hoc booking finder sted via J/70 bookingsy- stemet, som kan findes via klubbens hjemme- side. Der betales for ad hoc booking i forbin- delse med bestilling af sejltid, og bookingen er først gyldig når betaling er registreret af klubben.

4. Tilmelding for sæson
4.1. Tilmelding som hold
Ved sæson tilmelding er det muligt at tilmelde sig som hold. Et hold består af min. 4 per- soner. Holdet skal bestå af mindst en skipper og alle på holdet skal være clearet, jf. nedenstående.
4.2. Tilmelding som skipper
Ønsker man ikke at tilmelde sig som hold kan man booke sig ind som skipper med ønske om en fast sejltid - tilmelding som skipper for en sæson. Tilmeldes man som skipper for en sæson vil man blive forsøgt sat sammen med gaster som ønsker samme sejltid. For at få tildelt sejltiden skal der kunne sammensættes en besætning på en skipper og minimum to gaster.

4.3. Tilmelding som gast

Ønsker man ikke at tilmelde sig som hold kan man booke sig ind som gast med ønske om en fast sejltid - tilmelding som gast for en sæson. Tilmeldes man som gast for en sæson, vil man blive forsøgt sat sammen med en skipper og andre gaster der ønsker samme sejltid. For at få tildelt sejltiden skal der kun- ne sammensættes en besætning på en skip- per og minimum to gaster.

5. Booking

Tilmelding til sejlads i K.A.S. J/70 skal ske ved udfyldelse af tilmeldingsblanket eller henven- delse til J/70 styregruppen som findes via klubbens hjemmeside.

Reservation af sportsbådene sker via bookingsystemet på klubbens hjemmeside, men er kun tilgængelig for godkendte medlemmer, som har betalt tilmeldingsgebyr og er godkendt i forbindelse med clearingsprocedure. 

6. Krav til besætning under sejlads
Der skal altid være mindst én godkendt skipper på hver båd. Bådene skal i øvrigt, under sejlads, være bemandet med den besætning, som skipper finder nødvendig for sikker sejlads. Enkeltmandssejlads er ikke tilladt.

6.1. Krav til skipper ombord

Skipper skal være clearet og registreret som sådan. Skipper er kontaktperson i forbindelse med sejlads og har det endelige ansvar for at båden afleveres som beskrevet herunder samt at eventuelle skader, fejl eller mangler indberettes til den bådansvarlige. Se efterfølgende clearing som Skipper.

6.2. Krav til gaster ombord

Gaster som deltager i sejlads i klubbens J/70 skal være godkendt og have deltaget i mindst et af de af klubben afholdte “Kend båden”- arrangementer. Se efterfølgende for yderli- gere information om procedure for clearing som gast.

7. Deltagelse i ”kend båden”

For at kunne tilmelde sig J/70 sejlads kræves det at man som medlem af K.A.S. har deltaget i et “Kend båden” arrangement og dette er registreret “godkendt” af en bemyndiget fra J/70’er-udvalget.

8. Sejladstider
Sejladstiderne er fordelt på to sæsoner. En forårssæson og en efterårssæson.
Ved endt sejltid skal båden være klar til overlevering, det betyder med mindre andet er aftalt med den overtagende besætning, at båden ligger på sin havneplads afrigget og afleveret som beskrevet under “Aflevering af båden”.
8.1. Sejltider forår (april-juni): 9:00- 12:00, 12:00-15:00, 15:00-18:00 og 18:00- 21:00 (solnedgang).

8.2. Sejltider efterår (august-oktober): 9:00-12:00, 12:00-14:30, 14:30-17:00 og 17:00-21:00 (solnedgang).

9. Føring af protokoller
Før afgang skal skipper i sejladsprotokollen (som findes via hjemmesiden) anføre: skip- pers medlemsnummer, navn på samtlige be- sætningsmedlemmer, sejladsens formål, samt forventet hjemkomst til Svanemøllen.

10.Aflevering af båden
Båden skal afleveres i overensstemmelse med den afleverings-checkliste der findes på båden.

Afleverings-checklisten kan også findes på klubbens hjemmeside.

11. Deltagelse i kapsejladser
Deltagelse i udenbys kapsejladser kan kun ske efter aftale med den ansvarlige i J/70 styregruppen.

12. Indberetning og udbedring af skader

Alle havarier, herunder enhver grundstødning, skal straks ved hjemkomst indføres i sejladsprotokollen og den bådansvarlige skal underrettes.

Inden båden forlades er skipper ansvarlig for at udbedre småskader pådraget under sej- lads. (Småskader kunne være en ødelagt blok eller en sjækel der er faldet overbord. Der findes en værkstøjskasse tilhørende båden som indeholder mindre reservedele som sjækler, blokke og gaffatape.)

Skader der ikke umiddelbart kan udbedres, skal forsøges begrænset så vidt det er muligt og straks indberettes som beskrevet på afleverings-checklisten.

Hvis der er tale om en hændelse, der kan medføre en forsikringssag, skal klubbens skadesrapport udfyldes, og der skal tages kontakt til fartøjschefen, som sørger for at anmelde skaden til forsikringsselskabet.

13.Kontaktperson

Den til enhver tid ansvarlige kontaktperson for J/70 se her.