Nordhavnstunnel projektet

7. Juni - Jon Bundesen
Vejdirektoratet har offentliggjort den samlede VVM-redegørelse for Nordhavnstunnel projektet.
 
​VVM-rapporten indeholder både forslag der indebærer en total lukning af havnen i anlægsperioden, såvel som forslag der sikrer at havnen holdes delvis åben.
Desuden er der anvist konkrete forslag til mulige erstatnings havne i anlægsperioden, som estimeres til ca 5 år.
Sidst men ikke mindst er der et forslag om en "stiforbindelse" tværs over havnen - enten som sænketunnel, højbro, eller klapbro.
Hvis den sidste mulighed bliver vedtaget (klapbro), betyder det, at man efter anlægsperioden kun vil kunne sejle ind/ud af havnen når broen er åben (!)
 
Med VVM rapporten publiceret starter nu høringsperioden, der løber fra tirsdag den 7. juni til mandag den 29. august
Efter høringsperioden vil næste skridt ifølge tidsplanen være, at der skal vedtages en anlægslov.
 

14 Juni - Jon Bundesen
På bestyrelsesmødet d. 13/6 diskutterede vi VVM undersøgelsen, og hvordan vi arbejder viddere derfra.

Rapporten kan betragtes som et katalog indeholdende en række valgmuligheder,
hvoraf nogle er tålelige for klubben, mens andre er helt uspiselige.
Rapporten fravælger også nogle muligheder, som vi anser for endeligt forkastede.

Af de valgmuligheder der er i spil, er der specielt 3 elementer som vi under ingen omstændigheder kan acceptere:

  1. Alle løsninger som indebærer, at havnen er fuldt lukket i anlægsfasen
  2. Alle løsninger som indebærer, at bådejere flyttes til en midlertidig (stor eller lille) havn på Prøvestenen
  3. En direkte stiforbindelse på tværs af Kalkbrænderiløbet, udformet som en klapbro.

Specielt punkt 3 (en klapbro) anses som en direkte og meget konkret trussel imod hele havnens fremtid!


Bestyrelsen er igang med, at udfærdige en brutto liste over indsatsområder. Listen vises nedenfor i sin nuværende form.
Listen vil løbende blive udvidet efterhånden som der kommer flere ideer ind. Alle medlemmer opfordres til, at melde ideer ind.
Da der er mange indsatsområder, vil vi få brug for hjælp fra medlemmerne, til at føre aktiviteterne ud i livet.

GIV EN HJÆLPENDE HÅND HVIS I HAR MULIGHED FOR DET
Hvis i ser et punkt nedenfor, som i kan hjælpe med, eller selv har en god ide til en aktivitet,
så send en mail til nordhavnstunnel@kas.dk så vi kan få det registreret her på siden, og sat i værk.

Plan for indsatsområder (ufuldstændig)

1.   Høringssvar fra klubben, indeholdende
1.1 Påvirkninger for skolen ved forskellige løsninger
1.2 Påvirkninger for bådejerne ved forskellige løsninger
1.3 Påvirkninger for medlemstal i fremtiden
1.4 Påvirkning af økonomien
1.5 Høringssvar koordineres med de 5 andre sejlklubber i havnen, således at vi ikke peger på vidt forskellige løsninger,
      hvilket effektivt ville give beslutningstagerne frie hænder.
 
2. Læserbreve i diverse aviser + facebook opslag
Gerne hver uge, og alle indlæg bør argumentere ihærdigt imod de 3 punkter ovenfor
2.1 Hvilke aviser skal vi skrive til ?
2.2 Hvem melder sig til, at skrive et indlæg?

3. Dansk sejlunion:
3.1 Vi beder om juridisk hjælp fra en klubkonsulent.
   
4. Søfartsstyrelsen
4.1 Kan vi få en udtalelse fra dem angående, at en klapbro vil være umulig/farlig at passere for sejl?
   
5. TV
Er der nogen der kan få skabt kontakt ?
5.1  Lorry
5.2  DR
5.3  TV2

6. Kontakt til borger represæntationen

7. Info møde for medlemmerne med gennemgang af de vigtigeste dele af rapporten, opfordringer til hvad medlemmerne kan gøre, samt overblik over de aktiviteter som er igang.

8. Belysning af hvor mange sejlere som vil blive påvirket - bådejere, deres familier og venner, skoleelever osv.
Der skulle tidligere være blevet lavet et sådant overslag i en anden forbindelse?

16 Juni - Jon Bundesen
Dansk sejlunion er nu kontaktet - vi prøver at sætte et møde op I uge 26, med deltagelse fra Dansk Idrætsforbund, Dansk Sejlunion, KAS, ØSF, SS, KVS og SKK.

Samtidig har jeg talt med SKK. Deres holdning er, at VVM undersøgelsen er et sobert stykke arbejde som de bakker op om. Den etappe delte løsning er den rette vej at gå.
Klapbroen er en rigtig dårlig ide - men den er ikke en del af den foreslåede anlægslov, så vi gør klogt i ikke, at begynde at argumentere som om den er det - hellere lade den dø en stille død.
Den har været foreslået før, men der viste sig ikke, at være nogen traffikal fordel ved den - ingen tidsbesparelse for cyckelisterne, og store gener for alle sejlere. Derfor blev forslaget taget af bordet igen.

20 Juni - Jon Bundesen
Mødet med Dansk Sejlunion, Dansk Idrætsforbunde, KAS, ØSF og forhåbentlig også SS er aftalt til d. 30/6 kl 15:15 hos KAS
SKK og KVS ønsker ikke, at deltage
, idet de allerede behandler sagen i andet regi (brugergruppen for svanemøllehavnen).

30/6 - Jon Bundesen
Fællesmøde med deltagelse af DS og DIF
Afholdt møde med Sundet, ØSF, Søspejderne GRY, SKK, DS og DIF
Vi besluttede at skrive et fælles høringssvar på vegne af alle sejlklubber i Svanemøllehavnen og Kalbrænderihavnen.

DIF anbefalede, at svaret bliver
- Skrevet i et sobert og sagligt sprog
- Skal følge VVM punktvis således at politikerne kan holde de to dokumenter nemt op imod hinanden
- Accepter at en stiforbindelse kommer, og få den bedst mulige løsning ud af det en gang for alle.
  Alternativt blive beslutningen bare udskudt til et senere tidspunkt, og så er vi lige langt.
- Med høringssvaret i hånden kan vi gå igang med lobby fasen.
Det er de synspunkter som står i svaret, som vi skal ud og gøre opmærksomme på i lobby fasen.
Problemet som vi skal søge at undgå er, at såfrem der lobby'es ukoordineret for alle mulig andre løsningsmodeler,
da risikerer man at give politikerne mulighed for at vælge den løsning de vil, idet de så bare kan plukke den mening de vil fra de ukoordinerede svar.

1/7 - Jon Bundesen
Processen med at skrive et høringssvar er nu igang.

Herefter følger en periode hvor vi skriver:
    Høringssvar v1: vedr Erstatningshavne
    Høringssvar v2: vedr Stiforbindelsen
    .. mange iterationer følger ..

9/8 - Jon Bundesen
Søspejderne GRY godkender svaret

15/8 - Jon Bundesen
KAS sender svar v6 til DS, så de har 14 dage til at skrive deres eget svar.


16/8 - Jon Bundesen
Frem's Niels-Jørgen Larsen har en kommentar som skal med.
Frem's Laila skriver at hun vil anbefale at Sundet skriver under. De behandler dette på deres bestyrelsesmøde d. 18/8.

17/8 - Jon Bundesen
Kontaktet DS: Steen Wintlev DS har hvad han skal bruge. Han synes vores svar supplerer Dialoggruppens svar godt.
Svaret forelægges KAS bestyrelse og godkendes

18/8- Jon Bundesen
Møde med Østerbro Avis
Thomas Frederiksen Ansv. Redaktør Østerbro Avis
Vi regner med at være med i avisen d. 24/8

Svaret forelægges Sundets bestyrelse og godkendes

SKK og KvS godkender svaret, med enkelte rettelser

19/8- Jon Bundesen
ØSF  godkender svaret, med enkelte rettelser

23/8- Jon Bundesen
KØS godkender høringssvaret

24/8- Jon Bundesen
Høringssvar v8 indsendes til Vejdirektoratet.
Download det endelige høringssvar her på siden.

Andre høringssvar som vi kender til:
Dialoggruppen: Høringssvar (efter en god dialog med Cyklistforbundet)
Svanemøllehavnen: Høringssvar
Folmer Teilmann: Høringssvar
Søspejderne GRY: Høringssvar

K.A.S interviewes af Østerbro lokalavis og de bringer en artikkel.
Se Østerbro Avis om Nordhavnstunnel projektet

27/9-Jon Bundesen
Møde med Frem, Sundet og kommunikations bureau. Firstline
Firstline engageres til at hjælpe os med kommunikationsplan osv.

24/10-Jon Bundesen
Opråb indsendes til Minbaad.dk og Bådmagasinet.
Se Bådnyt og Minbaad.dk bringer "Opråb fra Svanemøllehavnen"

27/10-Jon Bundesen
Lyttemøde med Morten Kabel.
Se Morten Kabels eget referat:  http://kabell.kk.dk/artikel/lyttemoede-oesterbro
Jon, Margit og Firstline deltog i mødet, og spurgte til Morten Kabels holdning til Nordhavnstunnelen, og de udfordringer den giver sejlerne.
Morten Kabel var meget imødekommende. Han ville tage hensyn til sejlerne og arbejde for at havnen ikke bliver helt lukket.
Firstlines referat fra mødet kan downloades nedenfor.

10/11-Jon Bundesen
TV2 Lorry henvender sig til KAS, og vil gerne lave et interview om Nordhavnstunnelen.
KAS arrangerer, at både KAS, Sundet, havnefogeden, samt Firstline er med i indslaget, så vi fremstår som en samlet gruppe.
Frem var også inviteret med, men kunne ikke nå at deltage med så kort varsel.
Indslaget kan ses her: http://www.tv2lorry.dk/artikel/bekymrede-baadejere-om-havnetunnel-svanemoellen-vil-forsvinde

4/12-Jon Bundesen
Hvidbogen er udkommet, indeholdende alle høringssvar samt vejdirektoratets kommentarer hertil.
Hvidbogen kan downloades fra her.

Kommentarer

9220s billede

Er det ikke lidt tyndt, at insistere på, at holde bestyrelsesmøde frem for, at deltage i info-møde om VVM redegørelsen?? Ret så tilbagelænet synes jeg!

M;vh. Bo Ransfort

10600s billede

Hej Bo,

Nej - det handler om at bruge tiden mest effektivt.
Jeg vurderede, at vi var fint dækket ind ved, at sende ét bestyrelsesmedlem som kunne stille spørgsmål på bestyrelsens vegne.
Vi har kun ét bestyrelsesmøde om måneden, og mange opgaver at varetage.
Samtidig er det ikke nemt, at finde datoer hvor alle kan deltage, med så kort varsel - og derfor holdt vi fast i dagen.
Vi diskuterede naturligvis VVM undersøgelsen og den kommende slagplan - mere om det på denne side ganske snart.

OBS: Man kan bruge "Subscribe" nedenfor, for at sikre, at man modtager en email notifikation, når siden opdateres.

Mvh
Jon Bundesen, Formand

10259s billede

Bestyrelsen er bestemt ikke tilbagelænet ikke i nogen sag overhovedet og slet ikke i denne sag der kan få katastrofale følger for sejlerlivet fra Svanemøllehavnen.
Bestyrelsen diskuterede hvilke tiltag der ville være de mest effektive for at fremme vores sag og lagde en plan for de fremtidige aktiviteter og havde umiddelbart efter høringen møde med de to bestyrelsesmedlemmer der deltog ved høringen hvilket gav yderlige indput.
Som jeg har hørt det var sejlerne rigeligt repræsenteret og kom med rigtigt gode indlæg som vist påvirkede embedsmændene i vores retning.
Støt nu bestyrelsens tiltag og spild ikke tiden med følelsesmæssige udtagelser der ikke har bund i virkeligheden.
Johnnie Rørvig

11990s billede

Hej
Lige lidt tanker
1. Mener det er relevant at påpege, at den længere afstand til fods, fra offentlig transport til en erstatningshavn i Norhavn og eller Prøvestenen, er en væsentlig hindring for en stor gruppe brugere af Svanemøllehavnen.
2. Hvis en stor erstatningshavn vælges på Svaneknoppen, vil det stadig være nødvendigt at holde havneløbet åben under havnetunnel projekt. Kan ikke se hvordan vi ellers skal få pladser nok til vinteropbevaring? udfra de skitser der er i projekt.