Praktisk prøve i sejlads

Lørdag den 9. oktober 2021 bliver der afholdt praktisk prøve i sejlads for K.A.S. sejlerskole.

Hvis det bliver kraftig blæst eller vindstille, kan det blive nødvendigt at flytte prøven til dagen efter, søndag den 10. oktober, så reservér begge dage. I sjældne tilfælde kan det blive nødvendigt, at udskyde sejladsen yderligere.

For at kunne gå til prøve, skal du have deltaget i det obligatoriske motorkursus, samt være indstillet af din lærer i praktisk sejlads. Tilmelding til prøven sker på et indstillingsskema, som din lærer afleverer til Skoleudvalget senest den 15. september. Dette for at kunne overholde anmeldelsesfristen til Dansk Sejlunion. På tilmeldingen skal det oplyses, hvor og hvornår den teoretiske del af duelighedsprøven er bestået, eller om den først tages senere.

Til selve prøven, skal du medbringe dokumentation for gennemførte natsejladser. For at få klubbens førerbevis, kræves der mindst to godkendte natsejladser. Mindst én af disse skal gennemføres samme år som den praktiske prøve (førerprøven), eller efter at prøven er bestået.

Holdfordeling og cirka-tider for prøven, vil blive slået op på sejlerskolens opslagstavle senest en uge inden prøven.

Under prøven til søs, vil besætningen normalt bestå af tre elever, der ikke har sejlet på samme hold. Der vil være en ekstern censor samt en eksaminator fra K.A.S. De første hold sejler ud ca. kl. 08:00. Under sejladsen skal du vise, at du behersker sejlads i en gaffelrigger, med de manøvrer og kommandoer, som er indøvet i undervisningen. Du vil bl.a. skulle vise bjærgemærsmanøvrer og anløb af bolværk. Bedømmelsen omfatter endvidere dig som gast, kendskab til sikkerhedsudstyr, bådens benævnelser, samt vigeregler.

I land bliver du eksamineret i lystbådes maskineri, som tager udgangspunkt i pensum fra det obligatoriske motorkursus.

Herudover bliver du eksamineret i knob og stik, samt øvrige praktiske forhold, der gælder for sejlads med klubbens både.

I folderen ”Praktisk Prøve” kan du læse en detaljeret beskrivelse af kravene til prøven. Folderen bliver uddelt på sejlerskolen. Du kan også finde den på vores hjemmeside, www.kas.dk. Her finder du den under ”Sejlerskolen” – ”Elev- og lærermateriale til undervisning på sejlerskolen” – ”Folderen om den praktiske prøve”.

Vil du vide mere, så spørg gerne din lærer, eller send en mail til Skoleudvalget på adressen skole@kas.dk.

Ole M. Pedersen
Skoleudvalget