Opfølgning på Workshop i K.A.S.

 

Lørdag den 4. november 2023 var 46 medlemmer samlet til et inspirationsseminar for K.A.S. det var fantastisk at se et godt fremmøde hvor mange af vores typer af medlemmer var repræsenteret. Der var lagt op til en eftermiddag, hvor der kunne diskuteres på tværs og hvor man kunne gå ud i grupper og tale om nye tiltag såvel som udvikling af eksisterende tiltag. 

 

Der var 6 emner som blev diskuteret:

  • Turbåd
  • Havnen
  • J80’erne
  • IT og kommunikation
  • Træbådsfællesskab
  • Klubliv

 

 

Da gruppearbejdet var færdigt præsenterede hver gruppe hvad de var kommet frem til og hvordan de ville komme videre med de forslag der var blevet diskuteret. 

 

Ved workshoppen blev det forestående generationsskifte diskuteret og dette er derfor addresseret i slutningen af dette skriv. 

 

Turbåd 

Der var to oplæg til turbåd, det ene var et bådlaug hvor båden ikke indgår som en del af sejlerskolen og en båd som kan blive en del af tilbuddene i klubben.  Efterfølgende har man besluttet at fokusere på det ene tilbud som er at udvide mulighederne for at undervise i en turbåd. 

 

Sejlerskolens behov for at lære at sejle i moderne både 

Det foreslåes at man anskaffer en moderne båd, som kan indgå i sejlerskolen som et tilbud til medlemmer der har førerbevis og ønsker rutine med en moderne båd. Herudover skal  man kunne leje den i weekenden. 

 

Gruppen vil sammen (bådlaug og undervisning) undersøge behovet  for hhv bådlaug og turbåd ved hjælp af en brugerundersøgelse og derudover vil de udarbejde en analyse med erfaringer fra andre klubber.

 

I spidsen for arbejdet står  Caroline, så hvis man har lyst til at være med er man velkomne til at kontakte dem på:

 

Sejlerskole i turbåd:

Caroline Kötter-Bendtsen 

caroline.koetter@outlook.de

 

 

Havnen

Det handler mest om bådpladser. Der var 4 herrer.  

 

Bådoptagning: 

hvordan man gør nu, hvordan man har gjort og hvordan man kan gøre. 

 

Bundspuling:

Vi i havnen vil gerne fremstå miljørigtige i havnen. Kan vi samarbejder med FREM om værksteder?

 

Vedligehold af værksteder: 

Vi vil gerne arbejde på at vedligeholde og forny det. 

 

Frivilligheden:

Sidste gang til arbejdsdag var vi 30 personer og vi nåede vidt omkring. Vi sparer klubben for mange penge, det er hyggeligt, kom frit. Frivilligheden er stor. 

 

Det bliver slået op på klubbens side om hvornår arbejdsdagene er. Der er et ønske om mere synlige på Facebook og klubbens hjemmeside. 

Stor ros til alle de bådejere som kom  for at hjælpe til arbejdsdagene. 

 

J/80 Hvad skal de bruges til i fremtiden?

Der blev startet med en bred brainstorming om alt hvad de kan bruges til og derefter indsnævring. 

 

De skal bruges til rutinesejlads og de skal bruges til tur og udlejning, men det skal tydeligegøres hvordan. 

Der er lavet clearingsregler, men det skal meldes bedre ud. 

 

Der er flere spørgsmål som bør besvares:

Hvordan skal fordelingen mellem de forskellige aktiviteter være?

Hvordan bliver folk i klubben?

Der skal være en ansvarsfølelse og vedligeholdelse af bådene. 

 

Fælles enighed om:

Bådene skal fyldes, der skal så mange som muligt ud og sejle i bådene. Det er lige meget hvad aktiviteten er. Hvis ikke vi selv kan fylde dem i vores kasser, kan man så fylde dem med f.eks. folk fra andre klubber.

 

Det kræver samspil mellem Racing og de erfarne J/80 sejlere og rutinehold og clearingsforløbene, så det hele ikke kun hænger på et lærerhold. Samarbejde mellem sejlerskolen og racing, især med fastsættelse af dagene, hvornår bådene er belagt. 

 

En J/80-fest til at sætte det hele i gang i løbet af foråret. 

 

Hjemmeside

Der blev nedlagt to enmandsudvalg (IT og kommunikation), og derud kom et nyt udvalg som hedder KOMIT. 

 

Det er et ambitiøst udvalg som har en målsætning om at  der den 1. maj skal være en ny hjemmeside i basisudgave. 

 

Der er første møde d. 13. november, hvor det  ønskes at alle udvalg udarbejder en ønskeliste med “need to have” og “nice to have”. 

 

Der inviteres til workshop til 2-3 medlemmer fra hvert udvalg til:

Tirsdag d. 9. januar kl. 19-21 i KAS

 

Ønskelister sendes inden d. 13. november til:

larsscheving@gmail.com

 

Spørgsmål:

Kommer der noget med nyhedsbreve?

- Ja, der kommer noget, men alle har mulighed for at skrive ud hvor de har lyst. Der kommer også et tidspunkt hvor udvalgene vil blive bedt om at skrive noget prosa. 

 

Det er meget kort tid til udvalgene at komme med en liste, kan vi få mere tid?

- Nej, der er workshop d. 9. januar. Dette er bare en meget foreløbig ønskeliste. Vi kommer ikke videre hvis vi ikke vi rykker. 

 

Vil du uddybe hvilke tanker I har gjort jer om hvad den nye hjemmeside skal kunne?

- Det har vi ikke gjort os så meget i. Vi ved der er mange ting, både tekniske og indholdsmæssigt. 

 

 

Træbådsmiljø i KAS

Hvordan fremtidssikrer og udvikler vi et aktivt træbådsmiljø i KAS?

 

Vi er allerede Danmarks mest aktive træbådsmiljø. Vi har gaffelriggere, træbådssejlads, OuiOui og Gamle Freja. Derfor ønskes det at der dannes et træbådsudvalg som skal arbejde med:

 

• Fastholde og udbygge et tæt samarbejde med KAS sejlerskole

• Fastholde og forbedre værksteder og vedligeholdelsesfaciliteterne på gammel plads

• Etablere et Svanemølleudvalg

• Facilitere foredrag, filmaftener, fællesture og -sejladser

 

Bedre værksted. Det er dejligt for alle. Stort aktiv for klubben.

 

Synergier

• Indenfor KAS

• Svanemøllehavnen og øvrige klubber

• Københavns planer for havneområdet

• Træbådsmiljøet I Danmark (DFÆL)

 

 

Det blev foreslået at man også arbejder mod at have træbådsbroer i havnen og at dette også bør være noget man arbejder med i et træbådsudvalget. 

 

Det er fedt at I kalder det Danmarks kulturarv. 

 

Det er intimiderende som A-holdselev at røre ved gaffelriggerne. Der er mange som gerne vil lære mere. Kan elever få lov til at spørge for at lære mere?

 

Inden der bliver investeret, så skal man tage udgangspunkt i de store planer, som man arbejder med, således at planer om værksteder etc. Bliver tænkt ind i helhedsplanerne.

 

 

Klubliv

Aktivitetsudvalg, der er 4 der har meldt sig allerede. Folk har tidligere stået meget alene med det, og det er sjovere at være sammen om at arrangere det.

 

Gruppen vil gerne have alle med, så hvis man har lyst til at være med skal man ikke holde sig tilbage. 

 

Der mangler en årskalender, hvor man kan se hvad der skal ske og så man kan fordele aktiviteter. 

Udvalget skal bygge videre på de traditioner der er i klubben. 

 

Der er flere som savner den gamle protokol om hvem der har meldt sig til. Vi ønsker en skærm så man kan se listen af tilmeldte. Der findes allerede to iPads i klubben og udvalget vil arbejde videre med hvordan disse kan bruge i protokolrummet. 

 

Det er vigtigt at pointere at det ikke er et udvalg hvor man behøver at være med til alt, man kan sagtens stå for en enkelt aktivitet og som f.eks. at arrangere et foredrag eller en fest. 

 

Folk der har meldt sig til:

Søren Møller Hansen

Jørgen Sølling

Christoffer Lach

Jacqueline Acda

 

Vil du være med i udvalget kan du skrive til: 

Christoffer.lach@gmail.com eller jnsolling@gmail.com 

 

 

 

Hvordan kommer du af med en god ide?

K.A.S. er en klub som i store træk bygger på frivillighed og derfor er det vigtigt at alle medlemmer ved at der altid er plads til nye ideer og hvis man har brug for det er der hjælp at hente både hos udvalget og i bestyrelsen. 

 

Generationsskifte i K.A.S.

 

Det forestående generationsskifte, som Svend Bie nævnte i sin mail til alle medlemmer i oktober, blev nævnt ved mødet og derfor er her de indledende tanker om processen. Vi går en generalforsamling i møde hvor fem medlemmer har meddelt, at de af forskellige grunde vælger at træde ud af bestyrelsen - med dem går vi også et generationsskifte i møde, idet  vi både bringer gennemsnitsancienneteten for at være medlem af K.A.S. og gennemsnitsalderen betragteligt ned. 

 

Det, i sig selv, er en speciel situation, som vi har været så heldige at Svend Bie har meldt ud i så god tid at vi kan bruge tiden til at have medlemmerne med på råd. Denne inspirationsworkshop var en af flere som kommer til at foregå fra nu og frem til generalforsamlingen og dette er derfor en opfordring til alære medlemmer om at deltage aktivt.. 

 

Der er nedsat en gruppe som består af de 4 tilbageblivende bestyrelsesmedlemmer og et antal interesserede, som har lyst til at være med på det videre strategiske arbejde. Vi vil gerne nedsætte en gruppe hvor vores medlemmer er repræsenteret i videste grad, og derfor kan du skrive til charlotte@kas.dk, hvis du ønsker at være med i dette arbejde. Det er ikke et lukket udvalg for de få udvalgte, men der er en forventning om at man  bidrager positivt og konstruktivt til arbejdet og at man har tid til at lægge timer i arbejdet henover de næste fire måneder.  Alle aldre er velkomne og anciennitet kommer ikke til at vægte i gruppen - så kom endelig med uanset om du lige er blevet medlem eller du har været medlem i 50 år. 

 

Udvalget består allerede af:

Charlotte Andersen

Ulf Toke

Lars Scheving

Mette Louise Jepsen

Jan Kristiansen

Sidsel Bie

Julia Otte

Mads Lobert

Line Andresen

Sune Johansson

 

Vi holder endnu en workshop for alle medlemmer den 3. februar hvor arbejdsgruppen vil præsentere det første udkast til den proces og dette kan blive diskuteret.